چهارمین نشست فرمت مسکو به پایان رسید. در اعلامیه پایانی این نشست، تاکید شده که در افغانستان باید یک حکومت فراگیر ایجاد شود. در اعلامیه آمده که در حکومت افغانستان باید همه گروه های سیاسی و قومی حضور داشته باشند. همچنان در این اعلامیه تاکید شده که به شمول همسایگان افغانستان، تاسیسات نظامی هیچ کشور […]

چهارمین نشست فرمت مسکو به پایان رسید. در اعلامیه پایانی این نشست، تاکید شده که در افغانستان باید یک حکومت فراگیر ایجاد شود.

در اعلامیه آمده که در حکومت افغانستان باید همه گروه های سیاسی و قومی حضور داشته باشند. همچنان در این اعلامیه تاکید شده که به شمول همسایگان افغانستان، تاسیسات نظامی هیچ کشور خارجی در افغانستان قابل قبول نیست. ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در این نشست گفته که امارت اسلامی به خاطری در این نشست دعوت نشده که به درخواست های اعلامیه قبلی نشست مسکو در پیوند به ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان عمل نکرده است. اما در سویی دیگر، امارت اسلامی همواره تاکید کرده که حکومت جدید در افغانستان فراگیر است و همه اقوام را در خود جا داده است. ابوذر خپلواک زازی، استاد دانشگاه سید ضیا حسینی، سخنگوی حزب حرکت اسلامی افغانستان غلام سرور نیازی، آگاه مسایل سیاسی