در ادامه خواست های جهانی برای ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان، شماری از بزرگان قوم و عالمان دین نیز بر تشکیل یک حکومت همه شمول و متشکل از تمامی اقوام در افغانستان تاکید کرده اند. شماری از این عالمان افزوده اند که تمامی اقوام در افغانستان باید بر اساس اندازه جمعیت شان در حکومت سهم […]

در ادامه خواست های جهانی برای ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان، شماری از بزرگان قوم و عالمان دین نیز بر تشکیل یک حکومت همه شمول و متشکل از تمامی اقوام در افغانستان تاکید کرده اند.
شماری از این عالمان افزوده اند که تمامی اقوام در افغانستان باید بر اساس اندازه جمعیت شان در حکومت سهم داشته باشند.
این در حالیست که ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان یکی از شرط های به رسمیت شناختن حکومت سرپرست از سوی جامعه جهانی است.
مهمانان
شیردل پاسون، آگاه مسایل سیاسی
شیرآقا روحانی، استاد دانشگاه
داکتر جنت فهیم چکری، تحلیل‌گر مسایل افغانستان