مردم افغانستان با چه سرنوشتی روبه‌رو هستند؟ چرا فقر با گذشت هر روز در کشور افزایش می‌یابد؟ و چقدر امارهای که از سوی نهاد بین اللملی ارایه میشود حقیقی هستند؟ ۱- مفتی اختر محمد عثمانی، آگاه مسایل سیاسی ۲- محمد صابر صادقی، استاد دانشگاه ۳- داکتر ذاکرشاه سادات، تحلیل‌گر مسایل افغانستان از لندن

مردم افغانستان با چه سرنوشتی روبه‌رو هستند؟ چرا فقر با گذشت هر روز در کشور افزایش می‌یابد؟ و چقدر امارهای که از سوی نهاد بین اللملی ارایه میشود حقیقی هستند؟

۱- مفتی اختر محمد عثمانی، آگاه مسایل سیاسی
۲- محمد صابر صادقی، استاد دانشگاه
۳- داکتر ذاکرشاه سادات، تحلیل‌گر مسایل افغانستان از لندن