هشدارها از شدت بحران بشری در افغانستان چقدر جدیست؟ چرا با وجود سرازیر شدن میلیون ها دالر در یک سال گذشته به افغانستان هنوز هم مردم افغانستان محتاج یک شکم نان اند؟ و برنامه و استراتیژی حکومت سرپرست برای مبارزه با بحران بشری در افغانستان چیست؟ مهمانان ۱- مفتی اخترمحمد عثمانی، آگاه مسایل سیاسی ۲- […]

هشدارها از شدت بحران بشری در افغانستان چقدر جدیست؟

چرا با وجود سرازیر شدن میلیون ها دالر در یک سال گذشته به افغانستان هنوز هم مردم افغانستان محتاج یک شکم نان اند؟ و برنامه و استراتیژی حکومت سرپرست برای مبارزه با بحران بشری در افغانستان چیست؟
مهمانان

۱- مفتی اخترمحمد عثمانی، آگاه مسایل سیاسی
۲- داکتر فضل من الله ممتاز، دیپلمات پیشین