در حالی که شماری از امضا توافق نامه صلح میا امریکا و طالبان خوشحال اند، اما با توجه به مبهم بودن این توافق نامه و آینده صلح طالبان با حکومت افغانستان، اما و اگرهای زیادی نیز مطرح است. این که طالبان با امضاء این توافق نامه از یک گروه تروریستی به یک متحد اصلی امریکا […]

در حالی که شماری از امضا توافق نامه صلح میا امریکا و طالبان خوشحال اند، اما با توجه به مبهم بودن این توافق نامه و آینده صلح طالبان با حکومت افغانستان، اما و اگرهای زیادی نیز مطرح است.

این که طالبان با امضاء این توافق نامه از یک گروه تروریستی به یک متحد اصلی امریکا تبدیل خواهند شد یا خیر؟ و آیا این گروه برای مذاکرات بین الافغانی با حکومت افغانستان آماده گی دارند و این که چشم انداز صلح افغانستان پس از امضاء این توافق نامه چگونه خواهد بود؟