اداره ملی غذا و داروی افغانستان ۲۸ تُن داروی تاریخ گذشته، بی‌کیفیت و غیر مجاز را از بین برده‌است. مسوولان این اداره می‌گویند که این مقدار دارو طی هفت ماه گذشته از شرکت‌های دارو سازی و دواخانه‌های از شهر کابل جمع‌آوری شده‌است. عبدالباری عمر رییس عمومی اداره ملی غذا و داروی افغانستان از فروشندگان خواست […]

اداره ملی غذا و داروی افغانستان ۲۸ تُن داروی تاریخ گذشته، بی‌کیفیت و غیر مجاز را از بین برده‌است. مسوولان این اداره می‌گویند که این مقدار دارو طی هفت ماه گذشته از شرکت‌های دارو سازی و دواخانه‌های از شهر کابل جمع‌آوری شده‌است.

عبدالباری عمر رییس عمومی اداره ملی غذا و داروی افغانستان از فروشندگان خواست که داروها و محصولات غذایی بی‌کیفیت و تاریخ گذشته را وارد کشور نکنند و جان مردم را به خطر نیندازند.

اداره‌ی ملی غذا و داروی افغانستان، در آغاز سال خورشیدی، کارزاری زیر نام ″کارزار ملی هدر دارو و غذای بی‌کیفیت، غیرمصون و غیرقانونی″ به‌ هدف جمع‌آوری غذا و داروهای ب ی‌کیفیت در کشور را آغاز کرد. مسوولان این اداره در آن زمان گفته بودند که طی این برنامه می‌‌کوشند تا کیفیت مواد غذایی و دارو را معیاری سازند و برای دارو و مواد غذایی نیز نرخ تعیین کنند تا از این پس تمامی شرکت‌‌ها مطابق آن عمل کنند.

در همین‌حال، رییس این اداره می‌گوید که طی هفت ماه گذشته ۲۸ تُن داروی بی‌کیفیت، تاریخ گذشته و غیرمجاز را جمع کرده‌اند. به گفته وی، این مقدار داروی تاریخ گذشته، از شرکت‌های داروسازی، عمده فروشان و دواخانه‌ها در کابل گردآوری شده‌است. این مقدار داروی بی‌کیفیت توسط اداره ملی غذا و داروی افغانستان با حضور شهرداری کابل و نماینده استخبارات از بین برده شده‌است.

رییس عمومی اداره ملی غذا و داروی افغانستان از فروشندگان خواسته که داروها و محصولات غذایی بی‌کیفیت و تاریخ گذشته را وارد کشور نکنند و جان مردم را به خطر نیندازند.

رییس عمومی ادار ملی غذا و داروی افغانستان تاکید می‌کند که روند جمع آورای مواد بی‌کیفیت، تاریخ گذشته و غیر مجاز جریان دارد. این در حالی‌است که شهروندان کشور همواره از موجودیت داروهای بی‌کیفیت در کشور شکایت می‌کنند.