جمعیت اسلامی افغانستان طی اعلامیه ای از امضای توافق نامه صلح میان امریکا و طالبان، استقبال کرده است.در اعلامیه ای جمعیت اسلامی آمده است که  جمعیت اسلامی افغانستان که قبل و بعد از ورود نیروهای بین المللی به افغانستان به عنوان نیروی اصلی و محوری در امر مقاومت علیه طالبان بیشترین قربانی ها را داده […]

جمعیت اسلامی افغانستان طی اعلامیه ای از امضای توافق نامه صلح میان امریکا و طالبان، استقبال کرده است.در اعلامیه ای جمعیت اسلامی آمده است که  جمعیت اسلامی افغانستان که قبل و بعد از ورود نیروهای بین المللی به افغانستان به عنوان نیروی اصلی و محوری در امر مقاومت علیه طالبان بیشترین قربانی ها را داده است. در اعلامیه همچنان امده است که جمعیت اسلامی این دگرگونی و تغییر گروه طالبان را به فال نیک گرفته و با استقبال از توافقنامه این گروه و امریکا، این فرصت پیش آمده را مقدمه برای آغاز گفتگوهای صلح می داند.