سفیر امریکا در کابل گفته است، در خروج نیروهای خود از افغانستان، تجربه شوروی تکرار نخواهد شد. رییس جمهور غنی نیز گفته خروج بخشی از نیروهای امریکایی از افغانستان، تاثیری بر وضعیت امنیتی نخواهد گذاشت. اما پرسش ها و نگرانی های نیز وجود دارند. این که نیروهای خارجی چگونه و بر اساس کدام مکانیسمی خارج […]

سفیر امریکا در کابل گفته است، در خروج نیروهای خود از افغانستان، تجربه شوروی تکرار نخواهد شد. رییس جمهور غنی نیز گفته خروج بخشی از نیروهای امریکایی از افغانستان، تاثیری بر وضعیت امنیتی نخواهد گذاشت.

اما پرسش ها و نگرانی های نیز وجود دارند. این که نیروهای خارجی چگونه و بر اساس کدام مکانیسمی خارج می شوند، ایا این خروج دایمی خواهد بود یا موقتی؟