کمیسیون انتخابات فیصله های کمیسیون شکایت را تحریف کرده است. یکی از کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی، در نوار صوتی گفته است رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات، در مخالفت با تصمیم آن ها اجرات کرده است.

کمیسیون انتخابات فیصله های کمیسیون شکایت را تحریف کرده است. یکی از کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی، در نوار صوتی گفته است رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات، در مخالفت با تصمیم آن ها اجرات کرده است.