سه عضو عالی رتبه خاندان پادشاهی عربستان، از جمله آخرین پسر ملک عبدالعزیز، در بازداشتی که علت آن معلوم نیست به سر می برند. شماری از رسانه های غربی، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان را مسوول این اقدام معرفی کرده اند. این بازداشت ها شبیه دستگیری گسترده اعضای خاندان سلطنتی در سال دوهزار و هفده […]

سه عضو عالی رتبه خاندان پادشاهی عربستان، از جمله آخرین پسر ملک عبدالعزیز، در بازداشتی که علت آن معلوم نیست به سر می برند.

شماری از رسانه های غربی، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان را مسوول این اقدام معرفی کرده اند. این بازداشت ها شبیه دستگیری گسترده اعضای خاندان سلطنتی در سال دوهزار و هفده ارزیابی شده که طی آن محمد بن سلمان که تازه به مقام ولیعهدی منصوب شده بود ده ها عضو برجسته خاندان سلطنتی را در هوتلی برای چندین روز زندانی کرد و علت آن را “آغاز مبارزه با فساد” خواند. روزنامه های نیویارک تایمز و وال استریت ژورنال، این افراد روز جمعه بازداشت شدند. آگاهان این بازداشت ها را، اقدامی از سوی محمد بن سلمان برای تحکیم اریکه قدرت خود و رفع تهدیدها از سوی اعضای خاندان آل سعود تعبیر کردند.