بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که یک بسته نقدی ۴۰ میلیون دالر امریکایی امروز″سه‌شنبه، ۱۷ عقرب″ به کشور رسیده‌است. دیروز نیز یک بسته ۴۰ میلیون دالری به کابل رسیده بود. به‌ گفته‌ بانک مرکزی، این پول‌ها به‌عنوان بخشی از کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، به یک بانک تجاری در کابل سپرده شده‌است. تاکنون ۱۶ بسته ۴۰ میلیون‌ […]

بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که یک بسته نقدی ۴۰ میلیون دالر امریکایی امروز″سه‌شنبه، ۱۷ عقرب″ به کشور رسیده‌است.

دیروز نیز یک بسته ۴۰ میلیون دالری به کابل رسیده بود. به‌ گفته‌ بانک مرکزی، این پول‌ها به‌عنوان بخشی از کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، به یک بانک تجاری در کابل سپرده شده‌است. تاکنون ۱۶ بسته ۴۰ میلیون‌ دالری و بیش از ۳۰ بسته ۳۲ میلیون دالری به افغانستان رسیده‌است. براساس آمار بانک مرکزی، در مجموع میزان کمک‌‌های نقدی جامعه‌ جهانی پس از سقوط حکومت پیشین، به‌بیش از یک میلیارد و ۵۹۳ میلیون دالر می‌‌رسد. پس از سقوط حکومت پیشین، دارایی خارجی افغانستان منجمد و دست‎رسی به بانک‌‌های بین‌‌المللی مسدود شد. این محدودیت بحران نقدینگی را در پی داشته و منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی افغانستان شد.