کشورهای منطقه و جهان در صلح، ثبات و جنگ در افغانستان همیشه برجسته و روشن بوده است. یکی از دلایل عدم ثبات و جنگ در افغانستان در طول چهل سال گذشته همکاری نکردن این کشورها برای قطع جنگ و توسعه و رسیدن به ثبات دایمی بوده است. ما در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم […]

کشورهای منطقه و جهان در صلح، ثبات و جنگ در افغانستان همیشه برجسته و روشن بوده است.

یکی از دلایل عدم ثبات و جنگ در افغانستان در طول چهل سال گذشته همکاری نکردن این کشورها برای قطع جنگ و توسعه و رسیدن به ثبات دایمی بوده است. ما در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم سید عبدالمقدم امین، آگاه روابط بین‌الملل نقش این کشورها را به بحث و بررسی گرفتیم.