با تسلط دوباره‌ی امارت اسلامی در کشور، شماری از کشورهای همسایه افغانستان از وضعیت امنیتی و موجودیت گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان نگرانی می‌کنند. اما عباس استانکزی، معین وزارت خارجه‌ی امارت اسلامی در نشستی در کابل بار دیگر به کشورهای جهان اطمینان داد که از خاک افغانستان علیه این کشورها استفاده نخواهد شد. آقای استانکزی […]

با تسلط دوباره‌ی امارت اسلامی در کشور، شماری از کشورهای همسایه افغانستان از وضعیت امنیتی و موجودیت گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان نگرانی می‌کنند. اما عباس استانکزی، معین وزارت خارجه‌ی امارت اسلامی در نشستی در کابل بار دیگر به کشورهای جهان اطمینان داد که از خاک افغانستان علیه این کشورها استفاده نخواهد شد.

آقای استانکزی از کشورهای همسایه خواست که با پناهجویان افغانستان منحیث مسلمان با مسلمان رفتار کنند.در همین حال شاهرخ رووفی، رییس مرکز مطالعات و استراتژیک افغانستان گفت که، افغانستان در چهار دهه اخیر پر حادثه‌ترین کشور دنیا است و افزود که یکی از اساسی‌ترین نیازهای ثبات در منطقه و جهان، روابط افغانستان با کشور با منطقه و جهان است.هم‌چنان شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند که تازمانی که امارت اسلامی جلو تهدید ها از افغانستان علیه جهان را نگیرد، جهانی حکومت سرپرست امارت را به رسمیت نخواهد شناخت. این در حالی‌است که با سقوط نظام پیشین و تسلط مجدد امارت اسلامی بر کشور، روابط کشورهای جهان با افغانستان کم رنگ شده است. گفتنی‌است که با گذشت نردیک به یک سال از تسلط امارت اسلامی بر کشور تا هنوز هیچ کشوری حکومت سرپرست را به‌رسمیت نشناخته است.