مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در دیداری با شماری از فعالان زن افغانستان درباره مشارکت زنان در روند سیاسی کشور گفت‌وگو کرده‌‌است. از سویی‌هم، نماینده‌ی‌‌ ویژه‌ی‌ اتحادیه‌ اروپا برای افغانستان از یک نشستی با فعالان حقوق زن در برکسل خبر می‌دهد. در همین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن تاثیرگذاری هم‌چو نشست‌ها را بی‌نتیجه خوانده می‌گویند […]

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در دیداری با شماری از فعالان زن افغانستان درباره مشارکت زنان در روند سیاسی کشور گفت‌وگو کرده‌‌است.

از سویی‌هم، نماینده‌ی‌‌ ویژه‌ی‌ اتحادیه‌ اروپا برای افغانستان از یک نشستی با فعالان حقوق زن در برکسل خبر می‌دهد. در همین‌حال، شماری از فعالان حقوق زن تاثیرگذاری هم‌چو نشست‌ها را بی‌نتیجه خوانده می‌گویند که زنان هیچ‌گاه از مبازه برای حق خواهی خود دست نخواهد کشید.

پس از سقوط حکومت پیشین، زنان در هیچ نشست حکومتی اشتراک نداشته‌اند. این امر سبب نگرانی زنان شده‌است. حالا جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است که با شماری از فعالان زن افغانستان دیدار کرده‌است. وی با نشرتویتی گفته است که در این دیدار درباره مشارکت زنان در روند سیاسی کشور گفت‌وگو کرده‌‌اند. اقای بورل نوشته است که در این دیدار بر اعطای فرصت‌‌های برابر برای زنان تاکید شده‌است.

از سویی‌هم، توماس نیکلاسون، نماینده‌‌‌ی ویژه‌‌ی اتحادیه‌ اروپا برای افغانستان، با نشر تویتی از یک نشست در بروکسل خبر داده و گفته است که در این نشست نیز شماری از فعالان زن افغانستان گفت‌وگو خواهند کرد.

در همین‌حال شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که زنان خواهان حق مشارکت سیاسی و اجتماعی خود هستند. آنان تاثیرگذاری همچو نشست‌ها را بی‌نتیجه خوانده می‌گویند زنان هیچ‌گاهی از مبازه برای حق خواهی خود دست نخواهند کشیند.

این در حالی‌است که پس از سقوط حکومت پیشین محدویت‌های زیادی برزنان کشور وضع شده‌است. محدودیت‌های که سبب شده زنان از کار و آموزش منع شوند.