از سر گیری حملات طالبان بالا نیروی های امنیتی بعد از امضا توافق نامه یک بار دیگر نگرانی مقامات امریکایی را بر انگیخت و خلیل زاد مجبور شد که یک بار دیگر به کابل بیاید. خیلیل زاد بر آزاد سازی زندانیان دوطرف تاکید کرده است اما ریس جمهورغنی گفته است که بدون قبول شدن پیش […]

از سر گیری حملات طالبان بالا نیروی های امنیتی بعد از امضا توافق نامه یک بار دیگر نگرانی مقامات امریکایی را بر انگیخت و خلیل زاد مجبور شد که یک بار دیگر به کابل بیاید.

خیلیل زاد بر آزاد سازی زندانیان دوطرف تاکید کرده است اما ریس جمهورغنی گفته است که بدون قبول شدن پیش شرط هایش از جانب طالبان، زندانیان طالب را رها نخواهد کرد.چه باعث از سر گیری جنگ شد؟ لج بازی های طالبان یا عدم عملی شدن تعهد طالبان و امریکایی ها؟