مسوولان وزارت اقتصاد در برنامه گزارش دهی حکومت به مردم می گویند که نیم از شهروندان کشور به معارف و خدمات صحی دسترسی ندارند. معین وزارت اقتصاد می گوید که در سال روان خورشیدی، رشد اقتصای شش درصد افزایش یافته است. به ادامه گزارش دهی حکومت به مردم، روز یکشنبه مسوولان وزارت اقتصاد دستآوردهای یک […]

مسوولان وزارت اقتصاد در برنامه گزارش دهی حکومت به مردم می گویند که نیم از شهروندان کشور به معارف و خدمات صحی دسترسی ندارند. معین وزارت اقتصاد می گوید که در سال روان خورشیدی، رشد اقتصای شش درصد افزایش یافته است.

به ادامه گزارش دهی حکومت به مردم، روز یکشنبه مسوولان وزارت اقتصاد دستآوردهای یک سال اخیر این وزارت را به رسانه ها شریک کردند. مسوولان این وزارت ایجاد نخستین مدل رشد اقتصادی افغانستان، شامل کردن ارقام تجاری افغانستان در دیتابیس پروژه تحلیل تجاری جهان، تصویب سند ملی اهداف توسعه پایدار، انسجام و هماهنگی فعالیت های موسسات غیر دولتی، تطبیق پروژه های توسعه ای و ایجاد اشتغالزایی را از دستآورد های عمده این وزارت عنوان می کنند.

براساس معلومات وزارت اقتصاد، در سال روان خورشیدی از بیش از چهار صدو شش پروژه بهره برداری شده است. محمد اسماعیل رحیمی، معین وزارت اقتصاد می گوید که نیم از شهروندان کشور به معارف و خدمات صحی دسترسی ندارند. وی می افزاید که برای رفع این مشکل، راهبرد کلان پانزده ساله را تهیه کرده اند.

براساس معلومات وزارت اقتصاد در سال جدید خورشیدی، دو صد نود و هشت پروژه جدید توسعه ای در بخش هایی از کشور تطبیق خواهد شد.