وزارت داخله از بازداشت دو تن به اتهام قاچاق مواد مخدر از مربوطات ولایت بدخشان خبر داده است. در یک خبرنامه این وزارت آمده است که این افراد طی عملیاتی از مربوطات ولسوالی کشم این ولایت بازداشت شده اند. خبرنامه می افزاید که از نزد افراد بازاشت شده، پنج کیلوگرام هیریین به دست آمده است. […]

وزارت داخله از بازداشت دو تن به اتهام قاچاق مواد مخدر از مربوطات ولایت بدخشان خبر داده است.

در یک خبرنامه این وزارت آمده است که این افراد طی عملیاتی از مربوطات ولسوالی کشم این ولایت بازداشت شده اند. خبرنامه می افزاید که از نزد افراد بازاشت شده، پنج کیلوگرام هیریین به دست آمده است. درهمین حال، پلیس کندز، با انجام دو عملیات جداگانه، مقداری بیست کیلوگرام چرس، دوکیلوگرام تریاک، هشت بوتل مشروبات الکولی و مقداری تابلیت های نشه آور را از مربوطات حوزه های هفتم و هشتم این ولایت کشف و در پیوند به نگهداری آن، دو تن را بازداشت کرده است.