اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات از رسیدن یک میلیون و ۷۰۰هزار شناس‌نامه الکترونیک به‌کشور خبر داده‌است. سخن‌گوی اداره‌ی ملی احصاییه معلومات می‌گوید که به‌زودی یک میلیون و ۳۰۰ هزار شناس‌نامه دیگر از  قطر وارد افغانستان خواهد شد. به‌گفته او، چاپ هر قطعه شناس‌نامه یک ‌و نیم دالر امریکایی هزینه برداشته که از سوی هزینه آن […]

اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات از رسیدن یک میلیون و ۷۰۰هزار شناس‌نامه الکترونیک به‌کشور خبر داده‌است.

سخن‌گوی اداره‌ی ملی احصاییه معلومات می‌گوید که به‌زودی یک میلیون و ۳۰۰ هزار شناس‌نامه دیگر از  قطر وارد افغانستان خواهد شد. به‌گفته او، چاپ هر قطعه شناس‌نامه یک ‌و نیم دالر امریکایی هزینه برداشته که از سوی هزینه آن از سوی بانک مرکزی پرداخت شده‌‌است.

از چندی به‌این‌سو، روند توزیع شناس‌نامه‌‌های الکترونیک به‌دلیل کم‌بود آن، تقریبا متوقف بود. اداره‌ی احصاییه و معلومات اعلام کرده است که یک میلیون ۷۰۰ هزار شناس‌نامه جدید به‌کشور رسیده‌است. سخن‌گوی این اداره می‌گوید که با رسیدن این شناس‌نامه‌های جدید، روند توزیع شناس‌نامه به‌شکل عادی از سر گرفته شده‌‌است.

سخن‌گوی اداره‌ی احصاییه و معلومات می‌گوید که قرارداد چاپ این شناس‌نامه ‌ها با یک شرکت کوریای جنوبی امضا شده‌است. برخی تغییرات نیز در شناس‌نامه‌های جدید ایجاد شده؛ اما این شناس‌نامه‌‌ها هم‌چنان زیر نام جمهوری اسلامی افغانستان چاپ شده‌است. در شناس‌نامه‌‌های جدید، به جای وزارت امور داخله، اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات، نوشته شده ‌است. تغییر دیگری که در شناس‌نامه‌‌های جدید وارد شده مدت اعتبار است که در هرکدام ۱۰ سال ذکر شده‌است.

سخن‌گوی اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که به‌زودی یک میلیون و ۳۰۰ هزار شناس‌نامه دیگر از  قطر وارد افغانستان خواهد شد. به‌گفته او، چاپ هر قطعه شناس‌نامه یک ‌و نیم دالر امریکایی هزینه برداشته که از سوی بانک مرکزی پرداخت شده‌‌است.

این در حالی‌است که پیش از این شهروندان کشور از کندی روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک در کشور شکایت داشتند.