سازمان صحی جهان می‌‌گوید، نوع جهش‌یافته اومیکرون ویروس کرونا، اکنون در ۷۵  کشور گسترش یافته است. این اداره در گزارش هفته ‌وارش گفته است که در بسیاری کشورها، نیمی از بیماران به نوع اومیکرون مبتلا شده‌‌اند. سازمان صحی جهان می‌‌گوید که نوع اومیکرون در مقایسه با سایر انواع ویروس کرونا، به زودی سرایت می‌‌کند و […]

سازمان صحی جهان می‌‌گوید، نوع جهش‌یافته اومیکرون ویروس کرونا، اکنون در ۷۵  کشور گسترش یافته است.

این اداره در گزارش هفته ‌وارش گفته است که در بسیاری کشورها، نیمی از بیماران به نوع اومیکرون مبتلا شده‌‌اند. سازمان صحی جهان می‌‌گوید که نوع اومیکرون در مقایسه با سایر انواع ویروس کرونا، به زودی سرایت می‌‌کند و در برابر دو دوز واکسین مقاومت زیاد دارد. اما به‌ گفته‌ی این سازمان، کسانی ‌که واکسین شده‌‌اند، ویروس را به آسانی به سایر واکسین شده‌ها، انتقال نمی‌دهند.