سازمان ملل متحد می‌گوید آن‌چه دریک‌سال گذشته برای زنان خبرنگار درافغانستان اتفاق افتاده، نمایانگر یک تلاش منظم برای حذف نقش زنان از فضای عامه است. دفتر زنان سازمان ملل متحد در تویت خود می‌افزاید که این اقدامات منتج به حذف نقش وسهم‌گیری زنان در یک جامعه کثرت‌گرا می‌شود. سازمان ملل متحد می‌افزاید که بحران اقتصادی […]

سازمان ملل متحد می‌گوید آن‌چه دریک‌سال گذشته برای زنان خبرنگار درافغانستان اتفاق افتاده، نمایانگر یک تلاش منظم برای حذف نقش زنان از فضای عامه است.

دفتر زنان سازمان ملل متحد در تویت خود می‌افزاید که این اقدامات منتج به حذف نقش وسهم‌گیری زنان در یک جامعه کثرت‌گرا می‌شود. سازمان ملل متحد می‌افزاید که بحران اقتصادی نیز رسانه‌ها را زیر فشار قرار داده ونقش زنان در رسانه‌ها را محدود ساخته است.

بیش از یک سال و دو ماه حکم‌روایی حکومت سرپرست کنونی، با محدودیت‌های برای زنان به همراه بوده و خبرنگاران زن ظاهرا با محدودیت‌های مضاعف روبه‌رو شده‌اند.

سازمان ملل متحد می‌گوید آن‌چه دریک‌سال گذشته برای زنان خبرنگار درافغانستان اتفاق افتاده، نمایانگر یک تلاش منظم برای حذف نقش زنان از فضای عامه است. دفتر زنان سازمان ملل متحد در تویت خود می‌افزاید که این اقدامات منتج به حذف نقش وسهم‌گیری زنان در یک جامعه کثرت‌گرا می‌شود: ″این روندها یک تلاش سیستماتیک و منسجم برای سرکوب رسانه‌ها و حذف زنان، سیما، دیدگاه‌ها وتجربیات آنان از فضای عمومی را به اثبات می‌رساند. زنان خبرنگار با دستورهای خاص مثل پوشاندن روی هنگام ظاهر شدن درپرده تلویزیون هدف قرارمی‌گیرند که این دستورها و محدودیت‌های وسیع دیگر بر حقوق زنان، درمجموع نقش آن‌ها در رسانه‌ها را حذف می‌کند″.

شماری از خبرنگاران زن ادعا می‌‌کنند، نپوشیدن لباس رنگه در برنامه‌ها، عدم اشتراک مهمانان و مجریان مرد در برنامه‌‌های که مجریانش زنان اند، از محدودیت‌های تازه است.

ملل متحد می‌افزاید که بحران اقتصادی نیز رسانه‌ها را زیر فشارقرار داده ونقش زنان در رسانه‌ها را محدود ساخته است. این در حالی‌است که در جریان یک سال گذشته خبرنگاران زیادی به‌دلیل وضع محدودیت‌ها و مسدود شدن رسانه‌ها، بیکار شده و یا هم از افغانستان بیرون رفته‌اند.

بر بنیاد آمار ارایه شده از سوی نهادهای حامی خبرنگاران، مشکلات و محدودیت‌های موجود در برابر خبرنگاران زن سبب شده که تقریبا ۹۳ درصد آنان بیکار شوند و یا خود کارهای‌شان را ترک کنند.