ریاست اجرایی در پیامی به مناسبت قیام سوم حوت مردم کابل در مقابل رژیم کمونیستی گفته است که این قیام، درس تاریخی به حکومت‌ های ضد مردمی، مستبد، آشوب ‌گر و دیکتاتور است. در این پیام گفته شده که قیام سوم حوت مردم کابل نخستین اقدام عملی مردم افغانستان در راستای مبارزه علیه رژیم دست […]

ریاست اجرایی در پیامی به مناسبت قیام سوم حوت مردم کابل در مقابل رژیم کمونیستی گفته است که این قیام، درس تاریخی به حکومت‌ های ضد مردمی، مستبد، آشوب ‌گر و دیکتاتور است.

در این پیام گفته شده که قیام سوم حوت مردم کابل نخستین اقدام عملی مردم افغانستان در راستای مبارزه علیه رژیم دست نشانده وقت بود. در قیام مردمی سوم حوت سال سیزده پنجاه و هشت، باشندگان کابل از مناطق مرکزی شهر با سر دادن تکبیر به جاده ها ریختند. این عملکرد باشندگان کابل، با واکنش تند رژیم کمونیستی رو به رو شد و این رژیم در مقابل معترضان از سلاح کار گرفت و ده ها تن را به شهادت رساند.