رییس جمهورغنی می گوید که هیأت مذاکره کننده دولت با طالبان تا سه روز دیگر مشخص خواهد شد. وی که در مراسم گشایش شورای ملی صحبت می کرد گفت که این هیأت زیر چتر جمهوری اسلامی افغانستان با نمایندگان گروه طالبان گفتگو خواهد کرد. رییس جمهورغنی و شماری دیگر اعضای ارشد حکومت و سیاسیون کشور […]

رییس جمهورغنی می گوید که هیأت مذاکره کننده دولت با طالبان تا سه روز دیگر مشخص خواهد شد. وی که در مراسم گشایش شورای ملی صحبت می کرد گفت که این هیأت زیر چتر جمهوری اسلامی افغانستان با نمایندگان گروه طالبان گفتگو خواهد کرد.

رییس جمهورغنی و شماری دیگر اعضای ارشد حکومت و سیاسیون کشور در مراسم افتتاح سال دوم دوره هفدهم شورای ملی اشتراک کردند.

رییس جمهورغنی می گوید که هیأت مذاکره کننده دولت با طالبان تا سه روز دیگر آماده خواهد. وی می افزاید این هیأت زیر چتر جمهوری اسلامی افغانستان با نمایندگان گروه طالبان گفتگو خواهد کرد. آقای غنی از شورای ملی نیز خواست که برای اشتراک در گفتگوهای صلح دو عضو مجلس سنا به شمول یک زن و یک مرد و پنج عضو مجلس نمایندگان به شمول دو زن و سه مرد را به حکومت معرفی کند.

رییس جمهورغنی تأکید می کند که رهایی زندانیان گروه طالبان باید بر روند صلح تأثیر مثبت داشته باشد.

از سویی هم میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان و شماری از رهبران سیاسی بر آغاز گفتگو صلح میان افغانی تأکید دارند. این در حالی است که قرار است به تاریخ بسیت ماه حوت سال جاری گفتگوهای دولت افغانستان با طالبان آغاز شود. آغاز گفتگوهای میانی افغانی از موارد عمده در توافقنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان است.