به‌دنبال کمک‌های بشردوستانه نهادهای کمک‌رسان، سازمان ملل متحد می‌گوید که از آغاز امسال تاکنون، برای ۴٫۶ میلیون تن در افغانستان پول نقد کمک شده‌است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از ادامه کمک‌‌های بشری برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان خبر داده و گفته است که افزون بر پول نقد، این خانواده‌‌های آسیب […]

به‌دنبال کمک‌های بشردوستانه نهادهای کمک‌رسان، سازمان ملل متحد می‌گوید که از آغاز امسال تاکنون، برای ۴٫۶ میلیون تن در افغانستان پول نقد کمک شده‌است.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از ادامه کمک‌‌های بشری برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان خبر داده و گفته است که افزون بر پول نقد، این خانواده‌‌های آسیب ‌پذیر در سراسر افغانستان لوازم خانه نیز دریافت کرده‌اند. این اداره ملل متحد می‌افزاید تاکنون، ۱٫۱ میلیون تن دیگر برای کمک‌های بشردوستانه شناسایی شده‌اند.

بارها سازمان های بین‌المللی از فاجعه‌ای گرسنگی مطلق، بیکاری و فروپاشی اقتصادی در افغانستان هشدار داده‌اند. با هربار هشدار، علی‌رغم کمک‌های جامعه جهانی، صف گرسنگان در افغانستان طویل‌تر می‌شود.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از ادامه کمک‌های بشری برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان خبر داده و گفته است که از آغاز امسال تاکنون، برای بیش از ۴٫۶ میلیون تن پول نقد توزیع کرده‌است.

این اداره سازمان ملل متحد گفته است که افزون بر پول نقد، این خانواده‌‌های آسیب ‌پذیر در سراسر افغانستان لوازم خانه نیز دریافت کرده‌اند. به گفته این اداره ملل متحد روند بررسی برای کمک به خانواده‌‌های نیازمند در سراسر کشور جریان دارد و تاکنون، ۱٫۱ میلیون تن برای کمک‌‌های بشردوستانه شناسایی شده‌اند.

بر بنیاد آمارهای سازمان‌های بین‌الملی، ۹۰ درصد مردم در افغانستان به غذای کافی دست‌رسی ندارند. این در حالی‌است که در جریان یک سال گذشته بیش از یک میلیارد دالر تحت عنوان کمک‌‌های بشردوستانه وارد کشور شده‌است. پرسش اما این‌جاست که چه زمانی سونامی فقر در افغانستان به پایان می‌رسد.