مسوولان در وزارت انرژی و آب نشستی را به منظور به داوطلبی گذاشتن قرارداد شماری از پروژه‌های این وزارت برگزار کردند. سرپرست این وزارت گفت که شماری از کشورها مایل اند تا روی این پروژه‌ها سرمایه گذاری کنند؛ اما رییس برنامه‌های انرژی این وزارت گفت که، اولویت در امر سرمایه گذاری به شرکت‌های داخلی داده […]

مسوولان در وزارت انرژی و آب نشستی را به منظور به داوطلبی گذاشتن قرارداد شماری از پروژه‌های این وزارت برگزار کردند. سرپرست این وزارت گفت که شماری از کشورها مایل اند تا روی این پروژه‌ها سرمایه گذاری کنند؛ اما رییس برنامه‌های انرژی این وزارت گفت که، اولویت در امر سرمایه گذاری به شرکت‌های داخلی داده می‌شود. وی در ادامه افزود که برنامه‌های را در زمینه برق‌رسانی برای ولایت‌هایی که به آن‌ها کم توجهی شده، روی دست دارند.

مسوولان وزارت انرژی و آب طی نشست خبری شماری از پروژه‌های انرژی را به داوطلبی گذاشتند. سرپرست وزارت انرژی و آب در این نشست گفت که با شماری از شرکت‌ها توافق کردند و گفت‌گوها هم‌چنان جریان دارد. وی در ادامه افزود که شماری از شرکت‌های خصوصی از کشورهای چون آمریکا و چین به خاطر سرمایه گذاری آمادگی نشان دادند.

در همین‌حال، رییس برنامه‌های انرژی این وزارت می‌گوید که اولویت در امر سرمایه گذاری به شرکت‌ها و سرمایه گذاران داخلی داده می‌شود.

آقای محمودی در ادامه اضافه کرد که این وزارت برنامه‌هایی را برای ولایت‌هایی که در قسمت برق‌رسانی در سال‌های گذشته به آن‌ها کم توجهی شده، روی دست دارد.

گفتنی‌است که وزارت انرژی و آب دو پروژه بزرگ را که به ارزش حدود ۲۵  میلیون دالر است، به داو طلبی گذاشت. این وزارت در حالی پروژها را به داو طلبی گذاشته که نیازمندی شهروندان کشور به ویژه پایتخت نشینان به برق، بیش‌تر از هر زمان دیگر است.