نماینده ویژه ایران برای افغانستان می‌‌گوید تا زمانی ‌که شرایط در افغانستان به یک ثبات پایدار در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نرسد، مهاجرت شهروندان افغانستان در ایران ادامه خواهد یافت. او افزوده است که هیچ کشوری مانند ایران اثر پذیر از تحولات افغانستان نیست. حسن کاظمی قمی نماینده‌ی ویژه‌ی ایران برای افغانستان می‌گوید تا […]

نماینده ویژه ایران برای افغانستان می‌‌گوید تا زمانی ‌که شرایط در افغانستان به یک ثبات پایدار در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نرسد، مهاجرت شهروندان افغانستان در ایران ادامه خواهد یافت.

او افزوده است که هیچ کشوری مانند ایران اثر پذیر از تحولات افغانستان نیست.

حسن کاظمی قمی نماینده‌ی ویژه‌ی ایران برای افغانستان می‌گوید تا زمانی‌که شرایط در افغانستان به یک ثبات پایدار در ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نرسد، مهاجرت شهروندان افغانستان بر ایران ادامه خواهد یافت. وی افزوده است که هیچ کشورجهان مانند ایران اثرپذیر از تحولات افغانستان نیست.

در همین‌حال شماری از آگاهان مسایل سیاسی از وضعیت حقوق‌‍بشری در کشور نگرانی کرده می‌گویند که کدرهای افغانستان برای زنده‌ماندن مجبور به ترک کشور شدند.

شمار دیگری از اگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که یکی از پیامدهای بد اقتصادی افزایش مهاجرت‌ها و فرار مغزها از کشور است. آنان می‌گویند تا زمانی که وضعیت اقتصادی در کشور بهتر نشود جلو مهاجرت‌ها گرفته نخواهد شد.

نماینده‌ی ویژه‌ی ایران برای افغانستان هم‌چنان می‌گوید که در حال‌حاضر پنجصد و بیست هزار دانش‌آموز در ایران مصروف درس اند.