از تکاپوی امارت اسلامی تا بی‌توجهی جهان به دادن مشروعیت به حاکمیت جدید در افغانستان. سخن‌گوی وزارت خارجه هند می۲گوید، دهلی در باره‌ی به‌رسمیت شناختن هیات حاکمه افغانستان در هماهنگی با جامعه‌ی جهانی عمل خواهد کرد. دستگاه دیپلوماسی هند تاکید کرده که برای تعامل با دولت طالبان موانعی وجود دارد که دهلی نو با دیپلماسی […]

از تکاپوی امارت اسلامی تا بی‌توجهی جهان به دادن مشروعیت به حاکمیت جدید در افغانستان. سخن‌گوی وزارت خارجه هند می۲گوید، دهلی در باره‌ی به‌رسمیت شناختن هیات حاکمه افغانستان در هماهنگی با جامعه‌ی جهانی عمل خواهد کرد.

دستگاه دیپلوماسی هند تاکید کرده که برای تعامل با دولت طالبان موانعی وجود دارد که دهلی نو با دیپلماسی در پی رفع آن است. وزارت خارجه‌ی هند با نشر بیانیه‌ای گفته، ضروری است که دولت سرپرست انتظاراتی را که جامعه‌ی جهانی از آن دارد، عملی کند. سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی هند پس از سفر هیات بلندپایه هندی به افغاسنتان تاکید کرده که رویکرد آینده‌ی هند با افغانستان را پیوندهای تاریخی دهلی با کابل تعیین خواهد کرد. با گذشت بیش از ۹ ماه از قدرت گیری دوباره‌ی امارت اسلامی در افغانستان، تاکنون هیچ کشوری حاکمیت جدید را به‌رسمیت نشناخته و تلاش‌های پیهم امارت اسلامی تاکنون نتیجه‌ی در پی نداشته است.