وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که به دوازده زن تأثیرگذار از جمله ظریفه غفاری شهردار میدان وردک جایزه بین ‌المللی زنان شجاع را داده ‌است. نام بانو غفاری در صدر فهرست بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا جای داده شده ‌است. در بیانیه گفته شده که ظریفه غفاری به‌ حیث نخستین شهردار زن از سوی […]

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که به دوازده زن تأثیرگذار از جمله ظریفه غفاری شهردار میدان وردک جایزه بین ‌المللی زنان شجاع را داده ‌است.

نام بانو غفاری در صدر فهرست بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا جای داده شده ‌است. در بیانیه گفته شده که ظریفه غفاری به‌ حیث نخستین شهردار زن از سوی مردان سخت تهدید شده بود اما مبارزه کرد و آنانی را که فکر می ‌کنند زن رهبری کرده نمی ‌تواند، غلط ثابت کرد. وزارت خارجه آمریکا از سال دوهزار و هفت تاکنون همه ساله به ‌زنانی که با وصف تهدیدهای گوناگون کار می‌ کنند، جایزه داده ‌است.