وزارت مالیه اعلام کرده است که افغانستان در هژده سال پسین، برای نخستین بار توانسته که برنامه اصلاحات اقتصادی و مالی را طی شش دور ارزیابی با صندوق بین ‌المللی پول موفقانه به پایان برسانده است. افغانستان در سال دوهزار و شانزده شامل برنامه تسهیلات اعتباری صندوق بین‌المللی پول شد. این برنامه شامل شش مرحله […]

وزارت مالیه اعلام کرده است که افغانستان در هژده سال پسین، برای نخستین بار توانسته که برنامه اصلاحات اقتصادی و مالی را طی شش دور ارزیابی با صندوق بین ‌المللی پول موفقانه به پایان برسانده است.

افغانستان در سال دوهزار و شانزده شامل برنامه تسهیلات اعتباری صندوق بین‌المللی پول شد. این برنامه شامل شش مرحله است. از سال دو هزار و شانزده تاکنون وزارت مالیه توانسته است که شش دور ارزیابی مشترک تعهدات را عملی کند. با تکمیل موفقانه هر دوره، افغانستان می‌ تواند که مبلغ شش اعشاریه و دو میلیون دالر را به دست بیاورد.

عبدالحبیب زدران، معین مالی این وزارت می گوید که هیات صندوق جهانی پول از پیشرفت ‌های افغانستان در اجرای شاخص ‌های اصلاحات اقتصادی و مالی ابراز رضایت کرده است. این شاخص‌ ها شامل، اصلاح بخش مالی، اصلاحات در بخش بانکی، جمع ‌آوری عواید، مدیریت موثر اقتصادی بزرگ، رشد اقتصادی و مبارزه علیه فساد اداری است.

معین وزارت مالیه می گوید که با تطبیق این اصلاحات تمویل کنندگان افغانستان کمک ‌های شان را به کشور تداوم می ‌بخشند، اما به گفته وی در صورت عدم تطبیق این شاخص‌ ها، افغانستان نمی ‌توانست ثبات مالی را حفظ کرده و اعتبار خویش را نزد تمویل‌کنندگان از دست می‌ داد.

وی می افزاید که این وزارت در سال مالی گذشته بیش از دوصدو هشت میلیارد افغانی عواید جمع آوری کرده است در حالیکه به گفته این وزارت، در سند بودجه، هدف تعیین شده مبلغ یکصدو هشتاد و هشت میلیارد افغانی پیش‌بینی شده بود.

براساس معلومات وزارت مالیه، این وزارت شش پروژه را از طریق مشارکت عامه و خصوصی در بخش انرژی عقد قرارداد کرده است که ظرفیت تولیدی مجموعی این پروژه‌ها به سه صد و نود میگاوات انرژی می ‌رسد. به گفته آقای زدران، با تطبیق این پروژه‌ها دوصد هزار خانواده و سه فابریکه بزرگ وکوچک از انرژی برق بهره‌ مند می شود.