نهم حوت، روز نیروهای دفاعی و امنیتی کشور را به همه سربازان فداکار کشور مبارکباد میگویم. نیروهایی که از جان خویش برای تأمین امنیت در جامعه و کشور مایه گذاشته اند. همچنان به همین مناسبت، به روح بزرگ همه شهدای آزادی و استقلال کشور در دو‌ دوره پر افتخار جهاد و مقاومت و شهدای نیروهای […]

نهم حوت، روز نیروهای دفاعی و امنیتی کشور را به همه سربازان فداکار کشور مبارکباد میگویم. نیروهایی که از جان خویش برای تأمین امنیت در جامعه و کشور مایه گذاشته اند.

همچنان به همین مناسبت، به روح بزرگ همه شهدای آزادی و استقلال کشور در دو‌ دوره پر افتخار جهاد و مقاومت و شهدای نیروهای دفاعی و امنیتی، درود میفرستیم.