وزارت امور داخله از کشف و ضبط دوصد و بیست و پنج کیلو گرام مواد مخدر در ولایت ارزگان خبر داده است. دریک خبرنامه این وزارت آمده است که این مقدار مواد مخدر طی عملیاتی از شهر ترینکوت این ولایت کشف و ضبط شده است. این محموله مواد مخدر شامل چهل و پنج کیلوگرام تریاک […]

وزارت امور داخله از کشف و ضبط دوصد و بیست و پنج کیلو گرام مواد مخدر در ولایت ارزگان خبر داده است. دریک خبرنامه این وزارت آمده است که این مقدار مواد مخدر طی عملیاتی از شهر ترینکوت این ولایت کشف و ضبط شده است. این محموله مواد مخدر شامل چهل و پنج کیلوگرام تریاک و چهارصد و پنجاه کیلو گرام چرس است. درپیوند به نگهداری آن تاهنوز کسی بازداشت نشده است.