تفاهمنامه‌ کمک ده اعشاریه هشت میلیون دالری میان وزارت مالیه و سفیر هند در کابل، امضا شده است. در یک خبرنامه ای وزارت مالیه آمده است که این توافقنامه شامل پروژه ساخت جاده بندامیر- یکه ولنگ و سرک میدان هوایی مزارشریف است. خبرنامه می افزاید که از این میان، هفت اعشاریه هشت میلیون آن برای […]

تفاهمنامه‌ کمک ده اعشاریه هشت میلیون دالری میان وزارت مالیه و سفیر هند در کابل، امضا شده است. در یک خبرنامه ای وزارت مالیه آمده است که این توافقنامه شامل پروژه ساخت جاده بندامیر- یکه ولنگ و سرک میدان هوایی مزارشریف است. خبرنامه می افزاید که از این میان، هفت اعشاریه هشت میلیون آن برای پروژه ساخت شانزده کیلومتر جاده میان بندامیر- یکه‌ولنگ و سه میلیون دیگر آن برای ساخت دو کیلومتر جاده میدان هوایی مزارشریف هزینه خواهد شد. وزارت مالیه گفته است که قرار است این پروژه‌ ها در دو سال آینده تطبیق شود.