در ادامه نگرانی‌ها از فراگیرشدن فقر در کشور، برنامه جهانی عذا برای افغانستان از کمک ۵۰ میلیون یورو اتحادیه اروپا به مردم آسیب‌پذیر افغانستان، خبر دادهاست. این برنامه جهانی می‌گوید، با این کمک اتحادیه اروپا کسانی به مواد غذایی دست‌رسی پیدا می‌کنند که برای دومین زمستان توانایی تهیه مواد خوراکی را ندارند. برنامه جهانی غذا، […]

در ادامه نگرانی‌ها از فراگیرشدن فقر در کشور، برنامه جهانی عذا برای افغانستان از کمک ۵۰ میلیون یورو اتحادیه اروپا به مردم آسیب‌پذیر افغانستان، خبر دادهاست.

این برنامه جهانی می‌گوید، با این کمک اتحادیه اروپا کسانی به مواد غذایی دست‌رسی پیدا می‌کنند که برای دومین زمستان توانایی تهیه مواد خوراکی را ندارند. برنامه جهانی غذا، کمک ۵۰ میلیون یورو از سوی اداره مشارکت بین‌المللی اتحادیه اروپا را حیاتی می‌داند و می‌گوید که با این کمک، می‌تواند در تامین معشیت پایدار جامعه افغانستان را کمک کند.

در ادامه نگرانی‌های جهانی از وضعیت بشری مردم افغانستان و فراگیرشدن فقر در کشور، برنامه جهانی غذا برای افغانستان می‌گوید، با گذشت یک‌سال، از فراگیرشدن فقر در افغانستان، بسیاری از شهروندان کشور توانایی این را ندارند که برای یک زمستان دیگر آمادگی بگیرد. این برنامه می‌گوید که اتحادیه اروپا ۵۰ میلیون یورو به مردم آسیب‌پذیر افغانستان کمک کرده که این کمک‌ها حیاتی است و با این کمک می‌تواند در تامین معشیت پایدار جامعه افغانستان را کمک کند.

این برنامه جهانی می‌گوید، از هر ۱۰ خانواده در افغانستان ۹ تن آن نمی‌توانند برای خود موارد خوراکی کافی تهیه کنند. افزون بر آن، در خانواده‌های که زن سرپرست آن است، وضعیت از این بدتر است. این برنامه افزوده که در جریان یک‌سال گذشته صف زنان نیازمند به کمک در افغانستان طولانی‌تر شده است؛ چون بیش‌تر زنان از وظایف دولتی برکنار و محددودیت‌هایی نیز بر کار و فعالیت آنان وضع شده‌است.

این در حالی‌است که دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل ″اوچا″ در صفحه تویتر خود نوشته است که ناروی ۸ میلیون کرون معادل ۸۰۰ هزار دالر به افغانستان کمک کرده که این کمک‌ها از طریق ادارات سازمان ملل در اختیار نیازمندانی در افغانستان قرار داده می‌شود که به صورت فوری به کمک نیاز دارند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل هم‌چنان گفته است که ناروی از سال ۲۰۱۴ میلادی به این‌سو ۱۸میلیون دالر امریکایی به صندوق وجهی کمک به نیازمندان افغانستان فراهم کرده است.