کمیته‌ی جمع‌آوری گدا‌ها اعلام کرده است که بیش از ۱۴ هزار گدا را از شهر کابل جمع‌‌آوری کرده است. این کمیته‌ گفته که از میان گداهای جمع‌آوری شده، بیش از سه هزار تن کودکان اند. به گفته این کمیته، کودکان گداگر بی‌‌سرپرست پس از بایومتریک به مراکز آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی فرستاده می‌‌شوند […]

کمیته‌ی جمع‌آوری گدا‌ها اعلام کرده است که بیش از ۱۴ هزار گدا را از شهر کابل جمع‌‌آوری کرده است.

این کمیته‌ گفته که از میان گداهای جمع‌آوری شده، بیش از سه هزار تن کودکان اند. به گفته این کمیته، کودکان گداگر بی‌‌سرپرست پس از بایومتریک به مراکز آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی فرستاده می‌‌شوند و در این مراکز به کودکان بی‌سرپرست زمینه‌ای آموزش نیز فراهم می‌شود. در همین حال، وزارت کار و امور اجتماع می‌گوید که در تلاش ایجاد زمین‌های بهتر برای آموزش کودکان بی‌سرپرست در مراکز آموزشی این وزارت اند.

در پی بدتر شدن وضعیت اقتصادی در کشور، شمار گداها روز‌به‌روز افزایش می‌‌یابد. کمیته جمع‌‌آوری گدا‌ها اعلام کرده که بیش از ۱۴ هزار گدا را از شهر کابل جمع‌‌آوری کرده‌است. مسوولان این کمیته می‌گویند که تا روز (شنبه، ۸ عقرب) هفته‌ی روان، به تعداد ۱۴هزار و ۳۹۳ گدا را از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌ آوری کرده‌اند. به گفته آنان از میان این گداها به تعداد ۹۱۵۴ زن است که پس از ارزیابی تعداد ۳۳۸۶ تن آنان مستحق و متباقی گداهای حرفه‌‌ای شناسایی شده‌‌اند. از میان ۱۳۲۸ تن مردم اند که ۴۸۰ تن مستحق و متباقی گداهای حرفه‌ای شناسایی شده‌اند.

مسوولان این کمیته هم‌چنان گفته اند که درمیان گداهای جمع‌آوری شده به تعداد به ۳۹۱۱ کودک شامل است که تعداد ۱۷۵۲ تن آنان مستحق و متباقی گداهای حرفه‌ای هستند. کمیته جمع‌‌آوری گدا‌ها گفته که کودکان گداگر بی‌‌سرپرست پس از بایومتریک به مراکز آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی فرستاده می‌شوند و در این مراکز علاوه بر اعاشه به کودکان بی‌‌سرپرست زمینه‌ای آموزش نیز فراهم می‌شود.

این کمیته هم‌چنان گفته که با گدایان مستحق کمک‌های نقدی دوامدار صورت می‌‌گیرد.