عبدالله عبدالله رییس اجرایی می گوید از هر تلاشی که منجر به آمدن صلح در افغانستان شود حمایت می کند. وی که در مراسم بیست و پنجمین سالیاد شهادت عبدالعلی مزاری صحبت می کرد گفت که مردم افغانستان از جنگ خسته شده اند و صلح خواست عمده آنان است. عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت کارنامه […]

عبدالله عبدالله رییس اجرایی می گوید از هر تلاشی که منجر به آمدن صلح در افغانستان شود حمایت می کند. وی که در مراسم بیست و پنجمین سالیاد شهادت عبدالعلی مزاری صحبت می کرد گفت که مردم افغانستان از جنگ خسته شده اند و صلح خواست عمده آنان است.

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت کارنامه های شهید استاد عبدالعلی مزاری را خط زرین در تاریخ سیاسی کشور توصیف می کند و می گوید که تحقق عدالت اجتماعی و تامین صلح سراسری در کشور از عمده ترین اهداف شهید استاد عبدالعلی مزاری بود.

عبدالله عبدالله همچنان می گوید از هر تلاشی که منجر به آمدن صلح در کشور شود حمایت می کنیم از سویی هم محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح می گوید صلح یک ضرورت جدی مردم افغانستان است.

عبدالعلی مزاری بیست و پنج سال پیش توسط افراد گروه طالبان به شهادت رسید و پیکر وی در ولایت بلخ به خاک سپرده شد.