دبیرکل سازمان ملل متحد، گفته است که تنها با رهبری و مشارکت برابر زنان جوامع صلح آمیز ایجاد می‌شود. آنتونیو گوتریش، از کاهش مشارکت زنان در گفت‌وگوهای صلح ابراز نگرانی کرد و افزود، طبق شواهد قراردادهای صلح زمانی پایدارتر است که زنان پشت میز مذاکره باشند. پیش از این، شورای امنیت سازمان ملل در مورد […]

دبیرکل سازمان ملل متحد، گفته است که تنها با رهبری و مشارکت برابر زنان جوامع صلح آمیز ایجاد می‌شود.

آنتونیو گوتریش، از کاهش مشارکت زنان در گفت‌وگوهای صلح ابراز نگرانی کرد و افزود، طبق شواهد قراردادهای صلح زمانی پایدارتر است که زنان پشت میز مذاکره باشند. پیش از این، شورای امنیت سازمان ملل در مورد اهمیت زنان در زمینه تامین صلح نشستی برگزار کرد. در همین‌حال، شماری از فعال حقوق زنان می‌گویند که به زنان اجازه داده شود که در تصمیم‌گیری روی موضوعات اساسی کشور هم‌چون صلح نقش داشته باشند.

به گواهی تاریخ، زنان نه در افروختن آتش جنگی چهار دهه‌ای افغانستان، و نه هم در مذاکرات صلح سهمی داشتند، درحالی که قربانی اصلی این بازی خونین اند. در همین‌حال، پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد زیر نام زنان، صلح و امنیت، دبیر کل این سازمان از کاهش مشارکت زنان در گفت‌وگو‌های صلح سخن گفته است.

آنتونیو گوتریش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با نشر توییتی گفته است که تنها با رهبری و‌ مشارکت برابر زنان جوامع صلح‌آمیز ایجاد می‌‌شود. به گفته او، طبق شواهد قراردادهای صلح زمانی پایدارتر است که زنان پشت میز مذاکره باشند. در همین‌حال، شماری از فعال حقوق زنان می‌گویند که به زنان اجازه داده شود که در تصمیم‌گیری روی موضوعات اساسی کشور هم‌چون صلح نقش داشته باشند.

گفتنی‌است که روز 〈پنج‌شنبه، ۲۸ میزان〉 هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد در‌ مورد اهمیت زنان در زمینه تامین صلح نشستی برگزار کرد. آمینه جی محمد، معاون دبیر‌ کل سازمان ملل متحد، در این نشست گفت که باید در برابر گروه‌‌های مسلح زن ‌ستیز در هر جای جهان قاطعانه ایستاد.