رییس جمهورغنی فردا برای شرکت در نشست سازمان همکاری های شانگهای، به شهر اوفای روسیه سفر می کند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است که محمد اشرف غنی، روز هجدهم سرطان برای شرکت در این نشست، رهسپار ” اوفا” می شود. به گفته آقای مستغنی، رییس جمهور غنی در اجلاس سران سازمان شانگهای، […]

رییس جمهورغنی فردا برای شرکت در نشست سازمان همکاری های شانگهای، به شهر اوفای روسیه سفر می کند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است که محمد اشرف غنی، روز هجدهم سرطان برای شرکت در این نشست، رهسپار ” اوفا” می شود. به گفته آقای مستغنی، رییس جمهور غنی در اجلاس سران سازمان شانگهای، خواستار عضويت کامل افغانستان در این سازمان خواهد شد.

همچنان سخنگوی وزارت خارجه کشور گفته است که قرار است رییس جمهور در این سفر، در نشست “بریکس” که گروهی به رهبری قدرت های اقتصادی نوظهور است، نیز شرکت کند. گروه بریکس از سوی برازیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی تشکیل شده است.