در پی انفجاری در مرکز ولایت غور مولوی عطا محمد فاروقی رییس دادگاه شهری غور زخم برداشته است. محمد زمان عظیمی آمر امنیت فرمانده پلیس غور می گوید که این انفجار، برای از بین بردن رییس دادگاه شهری غور بوده است. به گفته آقای عظیمی، در این حمله رییس دادگاه شهری با یکی از محافظانش […]

در پی انفجاری در مرکز ولایت غور مولوی عطا محمد فاروقی رییس دادگاه شهری غور زخم برداشته است. محمد زمان عظیمی آمر امنیت فرمانده پلیس غور می گوید که این انفجار، برای از بین بردن رییس دادگاه شهری غور بوده است. به گفته آقای عظیمی، در این حمله رییس دادگاه شهری با یکی از محافظانش و دو غیرنظامی دیگر شدیدا زخمی و برای تداوی به شفاخانه انتقال داده شده اند. داکتر زلمی نورزی سرطبیب شفاخانه ولایتی غور نیز تایید کرده است که رییس دادگاه شهری با سه تن دیگر براثرانفجار زخمی شده اند که زیر تداوی قرار دارند.