مجلس نمایندگان به بانو انیسته رسولی نامزد عضویت دادگاه عالی رای تأیید نداد، اما به سید یوسف حلیم نامزد دیگر عضویت در دادگاه عالی و خلیل الله صدیق نامزد ریاست بانک مرکزی رای تأیید داد. دو نامزد عضویت دادگاه عالی و نامزد ریاست بانک مرکزی (روز چهارشنبه 17سرطان/تیر) برای ارایه ی برنامه های کاری […]

 

مجلس نمایندگان به بانو انیسته رسولی نامزد عضویت دادگاه عالی رای تأیید نداد، اما به سید یوسف حلیم نامزد دیگر عضویت در دادگاه عالی و خلیل الله صدیق نامزد ریاست بانک مرکزی رای تأیید داد.

دو نامزد عضویت دادگاه عالی و نامزد ریاست بانک مرکزی (روز چهارشنبه 17سرطان/تیر) برای ارایه ی برنامه های کاری شان، در مجلس نمایندگان حضور یافتند انیسه رسولی و سید یوسف حلیم نامزدان عضویت دادگاه عالی و خلیل الله صدیق نامزد ریاست بانک مرکزی برنامه های کاری آینده شانرا جهت کسب رای اعتماد به نمایندگان مجلس ارایه کردن.سید یوسف حلیم، نامزد عضویت دادگاه عالی استقلالیت قضات، مبارزه جدی علیه فساد اداری، شایسته سالاری، بی طرفی و تامین عدالت را از برنامه های کلیدی خود عنوان می کند.آقای حلیم همچنان، سیستم قضایی کشور را حبس محور خواند و خاطرنشان کرد که در صورت موفقیت، روش های دیگری را پیشنهاد خواهد کرد.سرانجام آقای حلیم با اخذ 103 رای تایید، 73 رای رد، 4 باطل و 13 رای سفید موفق شد عضویت دادگاه عالی را کسب کند.

هر چند در نظر گیری اصل شایسته سالاری، مبارزه جدی علیه فساد اداری و فساد قضایی، استقلالیت قضا و تأمین عدالت در قضات از برنامه های کلیدی خانم رسولی نیز گفته شده بود، اما سرانجام بانو رسولی با کسب 88 رای تایید، نتوانست عضویت دادگاه عالی را بدست آورد.

بانوانیسه رسولی اولین زنی است که از سوی رییس جمهور غنی برای عضویت دادگاه عالی به مجلس پیشنهاد شده است.

خلیل الله صدیق نامزد ریاست بانک مرکزی می گوید که سیستم بانک داری در افغانستان در سال های گذشته در پیشرفت اقتصادی کشور تاثیر نداشته است.آقای صدیق می افزاید در صورتی که مورد اعتماد مجلس قرار گیرد، تلاش می کند از تکرار بحران در بخش بانکداری جلوگیری کند.

تطبیق قوانین منع پول شویی و جلوگیری از تروریزم و تقویت سیستم نظارتی بانک مرکزی نیز در اولیت های کاری آقای صدیق گفته شده است.سرانجام آقای خلیل الله صدیق با کسب 100 رای تایید، 75 رای رد، 10 رای سفید و 7 رای باطل موفق به کسب اعتماد اعضای مجلس نمایندگان شد.

این درحالیست که اعضای مجلس نمایندگان روز شنبه همین هفته به وزیر دفاع رای تأیید نداده بودند.