اتاق تجارت و صنایع کشور برای یک هزار خانواده ی بی بضاعت در کابل، مواد خوراکی توزیع کرد.به ادامه کمک های اتاق تجارت و صنایع به شهروندان کشور، (روز پنج شنبه۱۸سرطان/تیر) این اداره به یک هزار خانواده بی بضاعت مواد خوراکی توزیع کرد.خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت وصنایع می گوید که کمک های شان […]

اتاق تجارت و صنایع کشور برای یک هزار خانواده ی بی بضاعت در کابل، مواد خوراکی توزیع کرد.به ادامه کمک های اتاق تجارت و صنایع به شهروندان کشور، (روز پنج شنبه۱۸سرطان/تیر) این اداره به یک هزار خانواده بی بضاعت مواد خوراکی توزیع کرد.خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت وصنایع می گوید که کمک های شان به مردم بی بضاعت شهر کابل ادامه دارد.به گفته وی، مواد کمک شده شامل برنج، روغن و آرد می باشد.

کمک سرمایه داران به بینوایان یکی از مسوولیت های دینی ما مسلمانان گفته می شود.آقای الکوزی از افزایش فقر در سراسر کشور نگرانی می کند و از همه سرمایه داران کشور می خواهد که در همه وقت به ویژه در ماه مبارک رمضان به بینوایان کمک کنند.

با این همه  افراد بی بضاعت از توزیع کمک ها به فقرا در ماه مبارک رمضان قدر دانی می کنند و از بازرگانان می خواهند که بینوانان و خانواده های غریب را در ماه مبارک رمضان فراموش نکنند.