https://www.youtube.com/watch?v=HunMStf5kTE تهدید داعش و افراط گرایی، در صدر دستور کار نشست پیش روی سازمان همکاری های شانگهای در “اوفای” روسیه است. این نشست روزهای پنج شنبه و جمعه ی پیش رو در شهر اوفای روسیه برگزار می شود. قرار است از افغانستان، رییس جمهور اشرف غنی به این نشست برود. افغانستان، عضو ناظر این سازمان […]

https://www.youtube.com/watch?v=HunMStf5kTE

تهدید داعش و افراط گرایی، در صدر دستور کار نشست پیش روی سازمان همکاری های شانگهای در “اوفای” روسیه است. این نشست روزهای پنج شنبه و جمعه ی پیش رو در شهر اوفای روسیه برگزار می شود. قرار است از افغانستان، رییس جمهور اشرف غنی به این نشست برود. افغانستان، عضو ناظر این سازمان است.

اعضای شانگهای، مثل کشورهای روسیه و چین بارها از ظهور داعش و بحران امنیتی در افغانستان و خطر گشترش آن، نگرانی داشته اند. یک مقام بلند پایه ی دولت چین گفته که، در این نشست بالای اوضاع افغانستان بحث های جدی می شود. معاون وزیر خارجه چین گفته، به دلیل گسترش گروه تروریستی داعش، افغانستان حالا با سرنوشت مبهم امنیتی، دچار شده است. او گفته، در این نشست همچنان پاسخ این پرسش جستجو می شود که با بحران افغانستان چگونه برخورد شود. این کشورها، گسترش تهدید افراط گرایی در جفرافیا پیرامون شان را تهدیدی برای خودشان می دانند.انتظار می رود در این نشست روی همکاری های اقتصادی نیز گفت و گو شود.

بشیر عظیمی این موضوع را در این برنامه ی سرنوشت با آقایان ذوالفقار امید، رییس حزب کا و توسعه افغانستان و توریالی غیاثی، آگاه روابطه بین الملل به بحث و بررسی گرفته است.