روند اصلاحات انتخاباتی که از مواد توافق نامه ی سیاسی حکومت و خط قرمز مردم و پشتی بانان مالی انتخابات است، با برخورد کمیته ی گزینش به دوارهی قانونی، متوقف است. در حالی که کمیته ی گزینش دبیران کمیسیون های انتخاباتی به عنوان دومین گام در روند اصلاحات در خلای قانونی به سر می برد، […]

روند اصلاحات انتخاباتی که از مواد توافق نامه ی سیاسی حکومت و خط قرمز مردم و پشتی بانان مالی انتخابات است، با برخورد کمیته ی گزینش به دوارهی قانونی، متوقف است.

در حالی که کمیته ی گزینش دبیران کمیسیون های انتخاباتی به عنوان دومین گام در روند اصلاحات در خلای قانونی به سر می برد، ریاست های جمهوری و اجرایی تکرارا اصلاحات در نظام، قانون و ساختار انتخابات را ضروری پنداشته و از گشایش به زودی راه قانونی برای ادامه ی کار این کمیته خبر می دهند.

با این همه، همزمان با موقف گیری کارگزاران کنونی انتخابات در برابر فرایند اصلاحات انتخاباتی و بی توجهی دولت در برابر اینان، راه برای کمیته ی گزینش چه زمانی باز خواهد شد؟

این موضوع را دراین برنامه آخرخط با حضور خلیل الرحمان سروری استاد دانشگاه و سید نقیب الله هاشمی عضو شورای ولایتی به بحث و بررسی می گیریم.