از بیست و دومین سالروز شهادت عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی افغانستان در کابل یاد بود شد. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی که در این مراسم صحبت می کرد، از کم رنگ بودن نقش مردم هزاره در ساختارسیاسی و عدم تعدیل واحد های اداری مناطق مرکزی انتقاد کرد. آقای محقق می گوید […]

از بیست و دومین سالروز شهادت عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی افغانستان در کابل یاد بود شد. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی که در این مراسم صحبت می کرد، از کم رنگ بودن نقش مردم هزاره در ساختارسیاسی و عدم تعدیل واحد های اداری مناطق مرکزی انتقاد کرد. آقای محقق می گوید که مشارکت ملی هنوز هم زیر سوال است. وی که در مراسم یاد بود از بیست و دومین سال یاد شهید مزاری سخن می گفت، از رییس جمهور ورییس اجرایی خواست که به وعده های خود عمل کنند.

آقای محقق افزود: مشارکت ملی هنوزهم زیرسوال است و نیاز است تا عدالت به شکل واقعی آن در مورد تمام مردم افغانستان تطبیق شود.

عبدالعلی مزاری بیست و دو سال پیش از امروز توسط گروه طالبان به شهادت رسید و یکی از رهبران پیشین جهادی بود.