ریاست اجرایی حکومت طی پیامی از قیام سوم حوت مردم کابل به عنوان نقطه عطف و کم نظیر در تاریخ مبارزات مردم افغانستان یاد کرده است. در این پیام قیام سوم حوت سال پنجاه و هشت قیام خود جوشی خوانده شده است که علیه استبداد و جنایت رژیم کمونیستی شکل گرفت و مردم با راه […]

ریاست اجرایی حکومت طی پیامی از قیام سوم حوت مردم کابل به عنوان نقطه عطف و کم نظیر در تاریخ مبارزات مردم افغانستان یاد کرده است.

در این پیام قیام سوم حوت سال پنجاه و هشت قیام خود جوشی خوانده شده است که علیه استبداد و جنایت رژیم کمونیستی شکل گرفت و مردم با راه اندازی این قیام نفرت و انزجارشان را نسبت به تجاوز، ظلم، تفتیش عقاید، خشونت و اختناق در کشور ابراز کردند. در این پیام قیام سوم حوت به عنوان نخستین جرقه مبارزه و جهاد مردم افغانستان بر ضد رژیم دست ‌نشانده و قشون سرخ شوروی پیشین عنوان شده است. در این پیام همچنان آمده است که حکومت ‌های ضد مردمی، مستبد، آشوبگر و دیکتاتور نسخه‌ باطل بوده و برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست.