سوم حوت سال سیزده پنجاه و هشت هجری خورشیدی برابر است با سی و نهمین سالروز قیام مردم کابل در برابر ارتش سرخ شوروی پیشین و حامیان رژیم کمونیستی. گفته می شود که در این قیام هزاران تن شهید و زخمی شده اند. واقعه سوم حوت سیزده هشتاد و پنج هجری خورشیدی به قیام مردم […]

سوم حوت سال سیزده پنجاه و هشت هجری خورشیدی برابر است با سی و نهمین سالروز قیام مردم کابل در برابر ارتش سرخ شوروی پیشین و حامیان رژیم کمونیستی. گفته می شود که در این قیام هزاران تن شهید و زخمی شده اند.

واقعه سوم حوت سیزده هشتاد و پنج هجری خورشیدی به قیام مردم کابل بر ضد اشغال افغانستان از سوی نیروهای شوروی پیشین گفته می شود. این قیام که حدودا دو ماه پس از ورود شوروی پیشین به خاک افغانستان انجام شده بود، بیشتر به خاطر مستقل شدن افغانستان از جانب دولت‌ های خارجی و بیرون آمدن از استعمار آن‌ ها توسط مردم انجام شده بود. این قیام با گشودن آتش به روی مردم و شهادت تعداد نامعلومی از آن‌ ها پایان یافت.

در خودجوش بودن این قیام دیدگاه های ضدونقیض وجود دارد. شماری معتقدند که این حرکت کاملا خودجوش و مردمی بوده و هیچ سازمانی در آن نقش نداشته‌است. اما شمار دیگری می گویند که این قیام از سوی مجاهدین سازمان دهی شده بود.

این قیام نشان ‌دهنده یکپارچگی مردم افغانستان بود. روزهای قبل از سوم حوت زمزمه‌ ها طوری بود که اعتصاب سراسری در کابل صورت بگیرد. به همین دلیل در روزهای اول و دوم حوت اعتصاب در شهر کابل انجام شد و روز دوم حوت شامگاه مردم به پشت بام‌های خود رفتند و فریاد الله اکبر سردادند. تعداد زیادی از مردم از خانه‌هایشان بیرون آمده و شعارهای ضد دولت و ضد ارتش شوروی سردادند.

در روز سوم حوت قیام همه جانبه در تمام نقاط شهر کابل بوقوع پیوست و مردم با شعارهای ضد تجاوز به سرک‌ها ریختند. درساعات اولیه این اعتراض، نیروهای امنیتی و دولتی این اعتراضات را سرکوب کرده و چندین تن در گشودن آتش از سوی آن‌ ها به شهادت شدند. در میانه روز، پس از بالا شدن روند اعتراضات و خشونت‌ آمیز شدن آن از سوی مردم، نیروهای ارتش شوروی دست به کار شده و به سوی مردم شلیک کردند که سبب به شهادت رسیدن تعداد بسیار ولی نامشخصی از معترضان شد. پس از آن نیروهای امنیتی و نظامی به بازرسی خانه‌های مردم در چندین منطقه دست زدند.