دلاور نسیمی به‌بهانۀ میلاد پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمّد مصطفی – صلی الله علیه وسلم – و به احترام این روز میمون و مبارک که درس‌هایی را باید در زنده‎گی خویش از وی فرا بگیریم. او را الگو گرفته و مختصراً به گونۀ یک مقال، چند سطری در مورد این پیامبر مهربان و گرامی، بنویسیم. […]

به‌بهانۀ میلاد پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمّد مصطفی – صلی الله علیه وسلم – و به احترام این روز میمون و مبارک که درس‌هایی را باید در زنده‎گی خویش از وی فرا بگیریم. او را الگو گرفته و مختصراً به گونۀ یک مقال، چند سطری در مورد این پیامبر مهربان و گرامی، بنویسیم.

از اینکه انسان‌ها از بدو آفرینش‌شان در روی زمین، زنده‎گی را به گونه‌های مختلفی تجربه کرده‌اند و تا اکنون هم در پی آنند که چگونه با انسان‌ها و موجودات دیگر در هستی، برای خوب زنده‎گی‌کردن و انس گرفتن، سیر تکاملی را بپیمایند.  یقیناً که انسان‌ها مراحل مختلفی را در زنده‎گی گذشتانده و تجربه کرده‌اند. جدا از اینکه خداوند – جل جلاله- در هر زمانی پیامبرانی را جهت بهتر زنده‎گی‌کردن و آگاهی انسان‌ها فرستاده‌است، که به زمان و مکان‌های مخصوصی تعلق داشت که  خداوند – جل جلاله-  آنان برای هدایت انسان‌ها فرستاد. پس از آن، خداوند – جل جلاله- مقدر فرمود، پیامبری را به‌عنوان آخرین پیامبر، که الگو و سرمشق زنده‎‎گی برای همۀ بشریت باشد، فرستاد. به همین ارتباط خداوند – جل جلاله-  فرموده‌اند که حضرت محمّد – صلی الله علیه وسلم- برای شما بهترین الگو و نمونۀ زنده‎گی‌است. [احزاب/ ۲۱]

و در جای دیگری از قرآن‌کریم می‌آید: (ما شما را نفرستادیم؛ مگر رحمتی برای عالمیان) [أنبیاء/ ۱۰۷]

 در معنای عالمیان انس و جن دخیل است. از اینکه بحث در محور زنده‎گی آدمیان می‌چرخد. بناءً آدمیانی که راه گم کرده‌اند و می‌خواهند به مسیر درستِ زنده‎گی قدم بگذارند، آخرین پیامبر خدا بهترین امام و پیشوای زنده‎گی‌است. در همین ارتباط به چند پهلوی از زنده‎گی پیامبر خدا – صلی الله علیه وسلم- که همۀ انسان‌ها می‌خواهند از آن بیاموزند و در زنده‎گی عملی کنند، این گونه ذکر می‌کنیم. هرچند زنده‎گی پیامبر اسلام – صلی الله علیه وسلم-  همه‌اش پر از درس‌های زنده‎گی‌است.

امروزه در بسیاری از علوم، انسان‌ها به‌صورت تخصصی صحبت‌ها و نوشته‌های دارند؛ تا مسیر درست زنده‎گی را به انسان‌ها بیاموزند. به همین خاطر نویسنده تنها در چهار بخش مطالبی را به گونۀ فشرده آورده است:

نخست؛ در علم اعتقادات: انسان‌ها هرقدر از نگاه ذهن خود و  برداشت ناقص‌شان در بارۀ اعتقادات سخن بگویند و یا هم بنویسند، سخن مطلوب زنده‎گی را نمی‌توانند دریابند؛ زیرا اعتقاد اکثر بشریت امروزی به آن است که انسان‌ها را خداوند – جل جلاله-  آفریده‌است. بناءً ذاتی که انسان را آفریده‌است، می‌تواند که بهترین مسیر زنده‎گی را در پرتو رهنمایی و رهبری پیامبرانش به انسان‌ها بیان کند، که رهنمون کرده‌است. اینجاست که در سلسلۀ ارسال رُسل و پیامبران الهی برای بشریت، پیامبر خدا حضرت محمّد مصطفی – صلی الله علیه وسلم-  بهترین الگوی اعتقادی در زنده‎گی‌است.

دوم: علم ارتباطات: پیام امروزی دانشمندان علم ارتباطات این است که این علم نظر به توانایی افراد که چقدر ارتباطات قوی داشته باشند، می‌تواند زنده‎گی‌کردن خوب و شیوۀ برخورد عالی را بیاموزند و به آدمی با دیگر آدمیان ارتباطات وسیعی بخشد، که در نتیجه زنده‎گی‌کردن برایش میسر گردد،  ولی تا اکنون با وجود پیشرفت‌های چشمگیر تکنالوژی، در این علم تنها یک ادّعاست؛ اما شهرت مطلوب را چنانکه ادعاست، کمایی نکرده‌اند که ارتباطات وسیعی برای خود بسازند و نقش‌آفرین کلی باشند. هرچند پیشرفت‌های در این عرصه وجود دارد. افراد و اشخاصی در بخش‌های از این علم خوب پیش رفته‌اند. با آن‌هم بدور از مقایسه به پیامبر  و زنده‎گی او می‌بینم، تأثیرگذاری این علم هیچ است. به همین ارتباط در تاریخ زنده‎گی‌نامۀ آخرین پیامبر خدا را از عصر  نبوت می‌خوانیم و پی می‌بریم که او بدور از تکنالوژی چقدر ارتباطات وسیعی در همان زمان به‌طور مستحکمی با انسان‌ها ساخت. که نظیرش را هیچ عصری ندارد و تأثیرات همان شیوۀ ارتباطی پیامبر تا اکنون در میان مسلمانان موجود است. بناءً در این بخش می‌توان پیامبر خدا را بهترین الگوی زنده‎گی خویش در علم ارتباطات برگزید.

سوم: علم اطلاعات: اکنون ما در عصر اطلاعات و رسانه‌ قرار داریم. علم اطلاعات سرمنزل مقصود و راهبردی‌ِ زنده‎گی بشر حاضر خوانده شده‌است. بناءً در عصر حاضر کسانی که اطلاعات خوب و ارتباطات بیشتر داشته باشند، در جمع انسان‌های موفق دنیا به‌شمار می‌روند. شکی نیست که پیش از عصر رسالت انسان‌ها در گمراهی بزرگ قرار داشتند و با آمدن پیامبر اسلام که خواندن اصل زنده‎گی و رهنمون انسانی قرار داده شد. اطلاعات هم بیشتر شد. علم که عامل عمده و اساسی اطلاعات است. بدون علم و دانش اطلاعات معیوب به‌شمار می‌رود، به همین ارتباط در حکم دینی علم و دانش فرض تلقی شده‌است و به‌عنوان یک ارزش بشری، پیامبرخدا چند قدم بیشتر و پیشتر از اطلاعات گذاشت. فلهذا او را می‌توان در بسیاری از اطلاعات بشری که فاقد فهم آنند، پیامبر از وحی سخن گفته است، لبیک گوییم و علم اطلاعات را به بیراهه نبریم. پیامبر را در این قسمت فراموش نکنیم که وی بهترین الگوست.

چهارم: علم تأثیرگذاری: برای اینکه انسانی بخواهد در دل مردمان جای پیدا کند. نیاز نیست که به دروغ و فریب مردم‌ها را بیازارد، فقط کافی است که در جستجوی آدمی باشد که در دل میلیون‌ها انسان‌ جای دارد. شکی نیست که سر دستۀ این خیل خوبان که در دل انسان‌ها جای دارد، پیامبر اسلام حضرت محمّد مصطفی – صلی الله علیه وسلم-  است. بناءً در این مختصر نمی‌شود که به تفصیل گفت  که چگونه در دل‌ها جای گرفت؟ برای اینکه به دل‌ها راه پیدا کنیم، سیرت زنده‎گی پیامبر اسلام – صلی الله علیه وسلم- را بخوانیم و در زنده‎گی فردی و گروهی خویش از او الگو بگیریم؛ تا هنر تأثیرگذاری بر دل‌های دیگران را داشته باشیم. و این قسمی در پهلو‌های دیگری مثل علم سیاست و رهبری نیز از پیامبر اسلام که بهترین الگوی زنده‎گی است و از سیرت او که نقش‌آفرین دل‌هاست، درس‌های را فرا بگیریم.