جمعیت اسلامی افغانستان به پیشواز از هشتم مارچ روز جهانی زن، سیمنار علمی را تحت نام ″حقوق سیاسی زنان در اسلام″ راه اندازی کرد. سخنرانان در این سیمنار، روی جایگاه زنان قبل و بعد از اسلام صحبت کرده تاکید کردند که در طول تاریخ هیچ دینی به اندازه دین مقدس اسلام به زنان جایگاه بلند […]

جمعیت اسلامی افغانستان به پیشواز از هشتم مارچ روز جهانی زن، سیمنار علمی را تحت نام ″حقوق سیاسی زنان در اسلام″ راه اندازی کرد.

سخنرانان در این سیمنار، روی جایگاه زنان قبل و بعد از اسلام صحبت کرده تاکید کردند که در طول تاریخ هیچ دینی به اندازه دین مقدس اسلام به زنان جایگاه بلند قایل نشده است. شمار دیگری از سخنرانان نقش زنان را در روند صلح کمرنگ دانسته تاکید می کنند که باید زنان در روند مذاکرات صلح نقش اساسی داشته باشند.