در این گفت‌وگو، شمس امانی در پیوند به نگرانی‌ها از وضعیت نامعلوم افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی و روند صلح افغانستان با آقای مسعود گفت‌وگو کرده است.    

در این گفت‌وگو، شمس امانی در پیوند به نگرانی‌ها از وضعیت نامعلوم افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی و روند صلح افغانستان با آقای مسعود گفت‌وگو کرده است.