در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم دوکتورقیس نیک زاد، متخصص داخله عمومی  

در این برنامه صحبتی داشتیم با محترم دوکتورقیس نیک زاد، متخصص داخله عمومی