در این گفت‌وگو گرداننده شمس امانی با آقای پدرام در باره خروج نیروهای خارجی از افغانستان، روند گفت‌وگوهای صلح، تشکیل حکومت موقت، تقسیم بندی اقوام به زیر مجموعه‌هایش و خودکامه‌گی رییس‌جمهور غنی در مسایل مختلف بحث کرده است.    

در این گفت‌وگو گرداننده شمس امانی با آقای پدرام در باره خروج نیروهای خارجی از افغانستان، روند گفت‌وگوهای صلح، تشکیل حکومت موقت، تقسیم بندی اقوام به زیر مجموعه‌هایش و خودکامه‌گی رییس‌جمهور غنی در مسایل مختلف بحث کرده است.