محب الله نوری، برادر شهید جنرال مولانا شاه جهان نوری، در دهمین سال‌گشت شهادت سترجنرال داود و مولانا شاه جهان نوری، با ذکر خاطراتی از این دوشهید در دوره‌های جهاد و مقاومت پرداخت.    

محب الله نوری، برادر شهید جنرال مولانا شاه جهان نوری، در دهمین سال‌گشت شهادت سترجنرال داود و مولانا شاه جهان نوری، با ذکر خاطراتی از این دوشهید در دوره‌های جهاد و مقاومت پرداخت.